Odpylacze

W dzisiejszych czasach proces odpylania jest spotykany w wielu gałęziach przemysłu. Wynika to nie tylko z wprowadzenia norm emisyjnych i ich stałego zaostrzania, lecz także ze zwiększenia świadomości społeczeństwa. Odpowienio dobrane systemy odpylające pozwalają zadbać o czystość środowiska, a przy tym mają realny wpływ na poprawę efektywności niektórych procesów technologicznych.

  1. Odpylacze
  2. Elektrofiltry
  3. Zagrożenia

Odpowiednie odpylanie jest istotne nie tylko ze względu na dostosowanie do nowej rezolucji unijnej dotyczącej czystości powietrza, ale również troskę o środowisko naturalne, a w konsekwencji zdrowie i kondycję wszystkich organizmów żywych. Istotnym elementem jest znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy tymi zagadnieniami.

Odpylacze

 

Odpylanie przestrzeni roboczej jest jednym z nowopowstałych problemów związanych z rozwijającym się przemysłem. Szkodliwe gazy i spaliny będące produktem ubocznym m.in. wielu procesów energetycznych stanowią zagrożenie nie tylko miejscowe, działające w obrębie zakładów uwalniających spaliny do atmosfery, ale równeż globalne. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego gazem o wysokiej koncentracji pyłu moż mieć istotny wpływ na zdrowie i życie ludzkie. Raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że przebywanie w  środowisku o wysokim stopniu zapylenia środowiska może prowadzić do skrócenia średniej długości życia. Ponadto istnieje szereg chorób wywołanych pyłem zawieszonym, na które narażony jest człowiek.

W zależności od skali produkcji i używanych maszyn stosuje się różne metody filtracji. Najczęściej stosowanym systemem przeznaczonym do usuwania cząstek stałych ze spalin opuszczających instalacje energetyczne jest zastosowanie szerogów połączonych odpylaczy. Kompleksowe podejście do problemu oczyszczania spalin przy jednoczesnym dbaniu o efektywność energetyczną eksploatowanych kotłów wymaga korzystania ze zintegrowanych systemów złożonych np. z odpylaczy cyklonowych (bądź multicyklonowych), mających zdolność do separacji większych cząstek zawieszonych w spalinach oraz odpylaczy elektrostatycznych, które zatrzymują nawet najmniejsze ziarna pyłu, a więc te najbardziej niebezpieczne dla człowieka.

Elektrofiltry

 

Ze względu na stopień zapylenia gazu i oczekiwane koncentracje cząstek stałych po przeprowadzeniu procesu filtracji, stosuje się różne rodzaje odpylaczy. Przy kotłach i urządzeniach ciepłowniczych coraz częściej zastosowanie znajdują elektrofiltry, które odznaczają się zdecydowanie największą sprawnością odpylania. Wysokiej jakości urządzenia, ze względu na wykorzystywanie zjawisk elektrostatycznych, mają zdolność do filtracji nawet najmniejszych cząstek stałych. Co więcej ich eksploatacja jest znacznie tańsza niż np. filtrów workowych czy ceramicznych, ponieważ elektrofiltry nie zawierają struktur porowatych, które należy okresowo wymieniać.

Zagrożenia

 

Spaliny powstające jako efekt uboczny używania kotłów i urządzeń ciepłowniczych mogą szkodliwie oddziaływać na osoby pracjujące w zanieczyszczonym otoczeniu, mogą również zawierać substancje trujące. Jednym ze składników spalin są cząstki stałe- popiół unoszony wraz ze spalinami. Jest on uznawany za najbardziej szkodzący zdrowiu polutant, gdyż ze względu na bardzo małe rozmiary cząstek z łatwością przedostają się one do płuc, a także krwioobiegu. W pyle znajdują się także niektóre metale ciężkie takie jak np. arsen, kadm, rtęć i nikiel.